Wettelijke verklaring

1. Instemming met de voorliggende voorwaarden

Door zich op deze Website toegang te verschaffen en te surfen aanvaardt u zonder voorbehoud en beperkingen de bewoordingen van de onderhavige voorwaarden.

Als een van de voorliggende voorwaarden ontoepasselijk is of ingaat tegen een dwingende rechtelijke beschikking zal die ontoepasselijkheid de geldigheid en toepasselijkheid van de andere beschikkingen niet beïnvloeden.

De voorliggende voorwaarden zijn van toepassing op de Website alsook op alle internet- en extranetoperaties van SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. 

SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. behoudt zich het recht voor de voorliggende voorwaarden op elk ogenblik aan te passen middels een voorafgaand bericht aan de gebruikers per e-mail of via deze Website.

In het bijzonder stemt de gebruiker er uitdrukkelijk in toe dat de hem betreffende persoonlijke gegevens het voorwerp uitmaken van een verwerking in de zin van de wet van 08/12/1992 aangaande de bescherming van het privéleven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Het intellectuele eigendomsrecht

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, inhoud, merken en logo's alsook alle op de onderhavige website staande informatie en gegevens beschermd zijn door de wetgeving die van toepassing is op het intellectuele en industriële eigendomsrecht en de eigendom blijven van SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. en van zijn informatieleveranciers.

De presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, reclame, wijziging evenals elk gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website en van zijn inhoud zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van SCHOONBROODT HYDRAULICS NV. 

Elk gebruik dat de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen overtreedt, is eveneens verboden.

Het afdrukken van internetpagina's van SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. is echter wel toegestaan voor een strikt persoonlijk gebruik.

3. Aansprakelijkheden

SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een willekeurig feit dat onafhankelijk is van hun wil en een geval van overmacht uitmaakt.

Bovendien, behalve bij zware fout of kwaadwillig opzet, kan SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor schade teweeggebracht door een virus, wat er ook de vorm van zij, door een bug, of zelfs door een programma of toepassing die niet compatibel zouden zijn met de door de gebruiker gebezigde apparaten, noch voor schade die de gebruiker heeft geleden door een defect, onderbreking of vergissing, manoeuvre, update, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van de telefoonlijn of van eraan verbonden netwerken of diensten, overbelasting, onachtzaamheid of fout van een derde of van de gebruiker, in de veronderstelling dat deze gebeurtenissen geen geval van overmacht zouden uitmaken.

De gebruiker kent aan SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. het recht toe op elk ogenblik de beschikbaarheid van deze Website te onderbreken om redenen van onderhoud of actualisering.

De gebruiker verbindt er zich toe deze Website niet te gebruiken op een wijze die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. of om er onjuiste of beledigende inlichtingen in te lassen.

4. Juistheid van de informatie

Bepaalde modellen en geïllustreerde stukken op deze Website kunnen lichtjes afwijken van de werkelijke uitvoering.

De op deze Website opgenomen informatie is gebaseerd op de op het moment van het ontwerpen van de site laatst bekende gegevens.

SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V. wijst elke aansprakelijkheid af bij eventuele vergissingen, tenzij deze laatste opzettelijk werden verstrekt of het voorwerp uitmaken van een zware fout.

5. Verwerking van de persoonlijke gegevens

De voorliggende bepalingen respecteren het privéleven van de gebruiker in overeenstemming met de wet van 08/12/1992 op de verwerking van persoonsgegevens en op de andere dwingende bepalingen van het Belgische recht in deze aangelegenheden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is: 

De N.V. SCHOONBROODT HYDRAULICS waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 4800 Verviers, rue de l'Épargne 11.

De persoonlijke gegevens die aan het voornoemde bedrijf zijn toevertrouwd, worden verwerkt door deze laatsten met het oog op het beheer van hun klanten, wat onder meer het beheer van de voor-contractuele en contractuele relaties en de inlichtingen alsook de handelsprospectie (directe marketing) te hunnent omvat.

De klant kan zich op aanvraag en gratis verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens met het oog op de handelsprospectie (directe marketing).

Bovendien heeft de gebruiker het recht zonder kosten de rectificatie te verkrijgen van elk onjuist persoonlijk gegeven dat hem aangaat.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde Rechtbanken

De Belgische wet is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de hier bedoelde Internetsite en de interpretatie en toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden.

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van VERVIERS bevoegd.

© 2005 SCHOONBROODT HYDRAULICS N.V.